priteikti

priteikti
1 priteĩkti, -ia (prìteikia), prìteikė tr. K, NdŽ 1. I, parūpinti, duoti: Ans priteĩks tau vaiką bandai ganyti J. Vakare prasidės veselia, tai aš tau priteĩksiu kokį kaulą (sako šuo vilkui) BM256(Grz). Jam karalius davė apsirėdyt šarvu ir smarkius ginklus jam prìteikė Sch166. Priteik seniui duonos kokį papentį, jeigu pati dar kiek turi Žem. Aš tau tai buvau mislijęs duoti, priteĩkti KII376. Sau priteikiu B. Nor… jam didesnę algą priteikti Kel1865,72. Kurios nemokėjo giedoti, pasiliko pakrosnyje, toms Onikė priteikė darbą: vienai pagalvę į grabą pasiūti, kitai kreizus iškarpyti Žem. Kitsai norėjo vėl… tam visam miestui reikalingąją šilumą priteikti Kel1881,105. Parodyk savo man žaizdas, nuo priešininkų priteiktas KlvD243. Jo galva tebesvaigo dar vis nuo to smūgio, kurį priteikė jo numylėtoji Urtelė . Jis jam gerą antausį priteikė LC1889,24. | refl. tr. NdŽ. 2. daug duoti, priduoti, pritiekti: Pastatė tuos trobesius ir priteikė plytų ketamai statyti bažnyčiai J.Jabl. Atėjo vienas jo aukštųjų urėdninkų, sargams pinigų priteĩkdamas ir žadėdamas da daugiau Jrk95. Storauna jų (lapų) dabosena pryteika daugybę žymių P. 3. R, įduoti, įteikti: Jis man prìteikė žvakės galelį, t. y. davė, prikišo J. Prìteikė jam į purvyną įpuolusįjį duonos kepalą Jrk123. Saulis jaunikaičiui šarvą savo priteikti norėjo S.Stan.NdŽ, prš padovanoti: Jis šitas savo karališkas dovanas kam priteikti gal brš. 4. padaryti, kad kas ką patirtų, išgyventų: Kad galėčiau nors trupinėlį smagumo priteikti, palinksminti, pajuokinti Žem. Kurs tau linksmybę priteika brš. Priteiki man šviesos, kaip trokšt širdis brš. 5. padaryti, atlikti, nuveikti ką kieno naudai: Pagalbą priteikti N. Vaikai vis pagalbą kokią prìteikia Pgg. Tam kūdikiui priteikęs esi, idant jisai per šventą chrikštą atpenč gimtų 112. 6. įduoti kieno globai, įsiūlyti, įkišti: Man visus vaikus prìteikė, ir turiu vestis Vlkv. Man ją prìteikė parvežt Gs. Ar velnias dabar priteikė čia tą bedalį pas šitą mergą? BsPIV114. Čia palicija priteikė (priskyrė) žmogelį mūsų pulkeliui A1884,363. | refl. NdŽ: Atvažiavęs tuojau mėgino prisiteikti (pritapti) prie teatro, norėdamas savo laimę rasti scenoje J.Balč.I, 488, NdŽ rekomenduoti: Atsivešiu visus protokolus provos, gal man priteikste advokatą gerą Žem. | refl. . 7. I parinkti, pritaikyti, priderinti. 8. refl. K, Š, Rtr, NdŽ stengtis įgyti palankumą, prisigerinti, prisimeilinti: Jei nori kam prisiteikti, daryk jam viską žmoniškai Nz. Siuntė jam zuikius, norėdami prisiteikti LzP. Ateik, man su meile prįsiteik brš. 9. refl. J.Jabl, NdŽ būti linkusiam, norėti ką daryti. 10. refl. prisirengti: Kur prisiteiksi važiuoti į Kauną – brangiai kaštuo[ja] Pln. Neprisìteikiau nuvažiuoti į Vilnių. Sako, gražus miestas Pln. \ teikti; apteikti; įteikti; išteikti; nuteikti; pateikti; perteikti; priteikti; suteikti; užteikti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • priteikti — 2 priteĩkti, ia, prìteikė tr. prisakyti, liepti: Priteĩks, kad subato[je] bus šventė, t. y. prisakys J. teikti; įteikti; išteikti; nuteikti; pateikti; priteikti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priteikti — pritei̇̃kti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apteikti — 1 apteĩkti, ia, àpteikė tr. Rtr; LL19 aprūpinti, apdovanoti: Klioštorių jai pabudavojo ir žeme apteikė rš. | Jis buvo apteiktas dievinumo atributais J.Šliūp. Malone apteikti LL264. teikti; apteikti; įteikti; išteikti; nuteikti; pateikti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išteikti — 1 išteĩkti, ia, ìšteikė tr. LVI816, KŽ 1. išduoti: Žinoma, apie kokius nemalonumus gali rašyti prievaizdas: nederlius, neišteikti (neišmokėti) mokesčiai, sumažėjusios pajamos rš. ║ refl. teikiant, dalijant ištekti: Visi prašo, o iš kurgi aš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išteikti — 2 išteĩkti, ia, ìšteikė KŽ, išteikti Plt; Q168 žr. išteigti 2: Ans anam tiesą išteikė Slnt. O tas durnius ir išteikė viską, kaip tikt buvo BM340(Vvr). Boba ką žinojo, vis ìšteikė, t. y. išpasakojo J. | refl. Plt. teikti; įteikti; išteikti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuteikti — 1 nuteĩkti, ia, nùteikė Rtr, Ar 1. tr. KŽ duoti, patiekti: Skyrium nuteikia svaigalų krikštynoms, jungtuvėms A.Janul. 2. tr. Š, FT sukelti kokią nuotaiką, emocijas: Kad tu taip gerai nuteikei mano dukterį, atiduodu tau pusę karalystės ps. Petrą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuteikti — 2 nuteĩkti, ia, nùteikė tr. pasakyti: Daktaras nuteĩks, kada atvažiuotie, ir važiuoju Dgp. teikti; įteikti; išteikti; nuteikti; pateikti; priteikti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pateikti — 1 pateĩkti, ia (pàteikia), pàteikė K, Rtr, NdŽ 1. tr. KŽ parūpinti, įtaisyti: Buvo… pateiktas balnas ir šlajikės BM330(Šv). Varnių katedros bažnyčią pagrindė akminimis arba marmurais, tai pačiai pateikė gražius vargonus M.Valanč. | prk.: Buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pateikti — 2 pateĩkti, ia, pàteikė, pateikti LVIII120, NdŽ 1. žr. pateigti 3: Pamokslą pateĩkti KŽ. 2. žr. pateigti 4: Nėkus pateikė Slnt. Nemokam daug pateikti KlbXV131(Klp). teikti; įteikti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perteikti — 1 perteikti 1. tr. NdŽ per daug ko duoti, perduoti. 2. tr. duoti, pasiūlyti, leisti perimti: Perteikiame savo darbo patirtį visiems darbininkams DŽ1. Įpročiais bei papročiais perteikiamas ankstesniųjų kartų dorovinis patyrimas rš. Ar savo giminės …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”